សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេស មានកក់សំបុត្រយន្តហោះ មានកក់សណ្ឋាគារក្នុងនិងក្រៅប្រទេស មានកក់សំបុត្ររថយន្ត/ទូក មានទទួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែន មានពន្យាទិដ្ឋាការ មានរៀបចំធានារ៉ាប់រង មានរថយន្តសម្រាប់ជួល មានសេវាកម្មមគ្គទេសក៍ មានសេវាកម្មស្នើសុំទិដ្ឋាការ

 

ដំណើរកម្សាន្ត

មានរៀបចំដំណើរកម្សាន្តក្នុងប្រទេសនិង ក្រៅប្រទេស

សំបុត្រយន្តហោះ

មានទទួលកក់សំបុត្រយន្តហោះ កក់សំបុត្ររថយន្ត ​និងទូក

ទិដ្ឋាការ

មានទទួលកក់សំបុត្រយន្តហោះ កក់សំបុត្ររថយន្ត ​និងទូក

Inbound Last package

Outbound Last package

Top Trip

ប្រម៉ូសិន

More